دیدگاه و رسالت در معاونت اجتماعی

دیدگاه Vission    : چشم انداز حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این است که با تمسک به همه توانمندیهای موجود جامعه اعم از نهادهای ملی و مردمی بالاترین پوشش خدمتی در جهت تاًمین سلامت را داشته باشد

این معاونت به گونه ای سازمان دهی شده است ، بتواند با توانمند سازی جامعه و تقویت و روابط بین بخشی و برون بخشی ضمن تاًسیس ، تقویت و بهره برداری صحیح با امعان نظر به توانایی های با لقوه سلامت جامعه را تاًمین و ارتقاء دهد .

رسالت   Mission  : شواهد و قوانین نشان می دهد سیستم ملی مدیریت سلامت در قالب دانشگاه های علوم پزشکی که شامل مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی غالباً درمان محور بوده و در مجموع 25-15 % مدیریت سلامت جامعه را تصدی مینماید . برای ارتقاء این وضعیت ، فلسفه وجودی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، فعالیت ساختارمند در جهت بکارگیری امکانات بالقوه مادی و معنوی در جهت تقویت سیستم های موجود ، ایجاد سیستم های جدید کارآمد سلامت محور میباشد بطوریکه از طریق توانمندسازی جامعه و بکارگیری راه کارهای مؤثر درون بخشی و برون بخشی برای فراگیری اقدامات تاًمین و ارتقاء و سلامت جامعه فعالیت نماید .

بدیهی است این رسالت در قالب وظائف عملیاتی زیر اجراء می گردد .

1-     فعالیت کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

2-    کنترل و پیشگیری آسیب های اجتماعی

3-   تقویت مشارکت های مردمی ( سمن ها و مجمع خیرین )

4-    توجه برنامه ریزی شده و دقیق و عمیق به مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت

5-    مشارکت بین بخشي

6-    ترویج فرهنگ و هنر تاًمین سلامت مثبت