معاون اجتماعی

هیئت رئیسه 10
دکتر فیض اله منصوری
رتبه علمی دانشیاری
دکترای تخصصی بیماری های عفونی