رئیس کمیته : معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

دبیر کمیته : گروه پیشگیری از بیماریهای معاونت بهداشتی