رئیس کمیته : اداره کل حفاظت محیط زیست

دبیر کمیته : دفتر امور شهری و شوراهای استانداری