سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت

ردیف

نام سازمان مردم نهاد

حوزه فعالیت

1

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کاهش آسیب

2

تولد بهاری کرمانشاه

کاهش آسیب

3

مهرنیکان کیمیای غرب

کاهش آسیب

4

انجمن افق کرمانشاه

سلامتی و بهداشت جامعه

5

موسسه آموزشی پژوهشی پیشگیری از آسیب های رفتاری

کاهش آسیب

6

رایحه امید غرب

کاهش آسیب

7

موسسه کلینیک مددکاری اجتماعی بامداد

کاهش آسیب و اعتیاد

8

مراقب پیشگامان جوان پارسه کامبادن

کاهش آسیب

9

موسسه انسان دشواری وظیفه

کاهش آسیب و اعتیاد

10

موسسه گلهای ارکیده

کاهش آسیب و اعتیاد

11

سعادت اندیشان زاگرس

کاهش آسیب و اعتیاد

12

گلهای زنبق طاقبستان

کاهش آسیب و اعتیاد

13

موسسه مهارت گستر باختر

کاهش آسیب

14

سلامت روان محلی ماهان

کاهش آسیب و اعتیاد

15

سلامت محلی روانسر

کاهش آسیب

16

موسسه آل یاسین کرمانشاه

کاهش آسیب و اعتیاد

17

انجمن همیار امید

کاهش آسیب و اعتیاد

18

موسسه ساریژ زخم جوانرود

کاهش آسیب

19

موسسه ابن سینا

کاهش آسیب و سلامت روان

20

موسسه پیشگیری طلیعه تدبیر غرب

کاهش آسیب و سلامت روان

21

انجمن نارانان و ناراتین

سلامت روان خانواده معتادین

22

انجمن معتادین گمنام

کاهش آسیب و اعتیاد