سازمانهای مردم نهاد دوستدار سلامت

ردیف

نام سازمان مردم نهاد

حوزه فعالیت

1

انجمن انسان و زمین

زیست محیطی

2

انجمن حامیان سیاره سبز

زیست محیطی

3

جمعیت جوان سبز

زیست محیطی

4

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

محیط زیست و منابع طبیعی

5

انجمن حمایت از سالمندان زاگرس

فرهنگی حمایتی

6

موسسه سفیران سعادت

فرهنگی حمایتی

7

موسسه سالمندان کرمانشاه

فرهنگی حمایتی

8

موسسه قرآنی اعجاز مهر

فرهنگی اجتماعی