سازمانهای مردم نهاد حوزه خیریه

ردیف

نام سازمان مردم نهاد

حوزه فعالیت

1

موسسه خیریه نیک نیادان مهرگان

خیریه

2

انجمن التیام پاوه

خیریه

3

بنیاد سید محمد رضا معصومی

خیریه

4

مجمع خیرین سلامت کشور شعبه کرمانشاه

خیریه

5

موسسه خیریه رسول اکرم (ص) روانسر

خیریه

6

موسسه خیریه کانون فرهنگی تعزیه نینوا

خیریه

7

انجمن خیریه مسکن سازان

خیریه

8

موسسه مهر آیینان مهر

خیریه و حمایتی

9

انجمن حمایت از بیماران سرطانی

خیریه و حمایتی

10

انجمن ام اس استان کرمانشاه

خیریه و حمایتی

11

جبهه نجات کودک کرمانشاه

خیریه و حمایتی

12

موسسه آبشار عاطفه ها

خیریه

13

کانون حمایت از بیماران سرطانی نشاط

خیریه