ارتباط با اداره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت:

شماره تلفن : 08338384937

آدرس ایمیل : sdhmanagment@kums.ac.ir