• مدیریت مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت
  • رئیس اداره همکاری های بین بخشی و توسعه پایدار
  • کارشناس توسعه پایدار
  • کارشناس همکاری های بین بخشی
  • کارشناس توانمند سازی اجتماعی محورسرپرست اداره تأمین و ارتقاء سلامت
  • کارشناس امور اجتماعی و آسیب های سلامت
  • کارشناس امور فرهنگ سلامت
  • کارشناس ارتقاء سلامت