رئیس کمیته : معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی

دبیر کمیته : معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی