رئیس کمیته : ادره کل آموزش و پرورش استان

دبیر کمیته : مدیر کل ورزش و جوانان استان