رئیس کمیته : معاونت سیاسی و امنیتی استانداری

دبیر کمیته : ریاست دانشگاه علوم پزشکی