رئیس کمیته : معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

دبیر کمیته : اداره کل آب و فاضلاب استان