صفحه نخست

معرفی

درباره واحد

معاون اجتماعی

صورتجلسات

مدیریت مشارکت های مردمی

مدیریت مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت

آشنایی با مدیریت مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت

اهداف ، چشم انداز ، رسالت ، مأموریت ، منشور سازمانی

شرح وظایف کلی و برنامه ها

چارت سازمانی

معرفی کارکنان

مطالب آموزشی و مقالات

اداره ی همکاری های بین بخشی و توسعه پایدار

معرفی کلی

شرح وظایف

اداره ی تامین و ارتقاء سلامت اجتماعی

معرفی کلی

شرح وظایف

آئین نامه ها ، دستورالعمل های اجرایی

مستندات و آرشیو

تماس با ما

دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

آشنایی با دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

شرح وظایف

آشنایی با کارکنان

کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان( ساغ )

آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی

اعضای کارگروه

شرح وظایف کارگروه

صورتجلسه های کارگروه

مصوبات

کمیته های زیرمجموعه ی کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

کمیته بهبود استانداردهای محیط زیست

کمیته ی آموزشی و فرهنگی

کمیته ی امنیت غذایی

کمیته ی ایمنی آب ، فاضلاب

کمیته ی امور درمان و دارو

کمیته ی پیشگیری و کنترل بیماری ها

کمیته ی نظارت و پایش

اندیشگاه سلامت

معرفی اندیشگاه سلامت

صورتجلسات

خانه ی مشارکت مردم

معرفی خانه ی مشارکت مردم

شورای پیام رسان سلامت

معرفی

صورتجلسات

پیام گذار سلامت

معرفی

صورتجلسات

کمیته ی دیدبانی سلامت

معرفی کمیته دیده بانی سلامت

کمیته ی پیوست سلامت

مجمع ملی سلامت

مجمع سلامت استان

مجامع سلامت شهرستانها

سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت

سازمانهای مردم نهاد دوستدار سلامت

سازمانهای مردم نهاد حوزه خیریه

نقشه سایت

فهرست زیرپورتالها